แผนการสอน

 

1. ชื่อหน่วยเรียนรู้              ชุมชนแข็งแกร่งด้วยแรงพัฒนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา ส 33101  

3. วิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

ส 3.1 (5)

4. คำอธิบายหน่วยการเรียนรู้

ศึกษาแนวทางพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. แผนการจัดการเรียนรู้

5.1  โครงการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง โครงงานแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    รู้และเข้าใจปัญหาของชุมชน

2.    รู้และเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการจัดทำโครงงาน

3.    อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนได้

4.    มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู้

1.    ปัญหาของชุมชนที่ควรแก้ปัญหาและพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.    ขั้นตอนและวิธีการทำโครงงาน

3.    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.    ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ

5.    การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ครบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข)

1.     ความพอประมาณ

1.1                  นักเรียนสามารถวางแผนการจัดทำโครงงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดเป็นการพอประมาณกับเวลา

1.2                  นักเรียนได้สำรวจสภาพจริงของชุมชน แบ่งงานและดำเนินการใช้จ่าย สำหรับการทำโครงงานประหยัดและมีประสิทธิภาพเป็นการพอประมาณกับสถานที่ กำลังแรงงาน  กำลังทรัพย์  และตามความสามารถของนักเรียน

1.3                  ตรวจสอบความรู้ของตนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนที่จะสำรวจชุมชน เพื่อจัดทำโครงงาน

2.     ความมีเหตุผล

2.1                  นักเรียนได้มีทักษะในการจัดทำโครงงาน ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2.2                  นักเรียนเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชน เห็นแนวทางในการแก้ไข หรือพัฒนาชุมชน ที่สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

3.     การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

3.1                  เกิดความรัก  และเข้าใจความผูกพันของคนในชุมชน

3.2                  ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไข  และพัฒนาชุมชน ให้ยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข

4.     เงื่อนไขความรู้

4.1                  วิธีการสำรวจปัญหา  และรู้ปัญหาของชุมชน

4.2                  รู้วิธีการจัดทำโครงงานแก้ปัญหา

4.3                  รู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.4                  รู้และเข้าใจประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4.5                  รู้แหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้

4.6                  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน

5.     เงื่อนไขคุณธรรม

5.1                  สติปัญญา

5.2                  ความสามัคคี

5.3                  ความรับผิดชอบ

5.4                  ความขยันอดทน

5.5                  ประหยัดอดออม

5.6                  การแบ่งปัน

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

 1. ครูนำภาพชุมชนด้อยพัฒนาหรือแหล่งเสื่อมโทรม  และชุมชนที่พัฒนาแล้วให้นักเรียนดูนักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบถึงข้อดี ข้อด้อยของชุมชนที่ด้อยพัฒนา และพัฒนาแล้วเพื่อให้นักเรียนเห็นความจำเป็นที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน
 2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในชุมชนของนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
  ด้านวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  2 – 3 ปัญหา แล้วช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน เช่น ปัญหาน้ำท่วม  ตัดไม้ทำลายป่า การไม่ใส่ใจในวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น โดยอาศัยพื้นฐานหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา

  1. นักเรียนจำแนกปัญหาออกเป็นด้านสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งบอกเหตุผลได้ว่าทำไมชุมชนด้อยพัฒนาหรือแหล่งเสื่อมโทรมจึงต้องได้รับการพัฒนา  และจะพัฒนาโดยอาศัยแนวทางใด  แล้วเลือกแนวทางแก้ปัญหา  และพัฒนาโดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ขั้นให้ประสบการณ์

1.    ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ

2.    แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 7 คน ทบทวนด้วยเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในสมุด

3.    นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกสำรวจชุมชนของนักเรียนหรือชุมชนอื่นที่มีปัญหาหรือควรได้รับการพัฒนาโดยการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน บุคคลที่อยู่ในชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มละ 1 ชุมชน เพื่อนำเสนอในที่ประชุมกลุ่ม  แล้วร่วมกันอภิปรายว่าควรแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอย่างไรโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำโครงงานของกลุ่ม
 2. นักเรียนทุกกลุ่มศึกษาขั้นตอนการทำโครงงานจากใบความรู้ที่ 2 เรื่องขั้นตอนการทำโครงงานที่มีขั้นตอนที่สำคัญประกอบด้วย (ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินงาน ขั้นสรุปการดำเนินการ และประเมินผล)โดยครูให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงงาน
 3. นักเรียนทุกกลุ่มออกไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ใน หรือใกล้กับชุมชนของตนเอง  และชุมชนอื่น ๆ  หรือศึกษาจากที่มีอยู่ใน  ห้องสมุด  อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ และทำใบงานที่ 1 เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งครูในชั่วโมงต่อไป
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าไปในชุมชนที่ทางกลุ่มสำรวจและเลือกไว้เพื่อร่วมกับชุมชนแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (การปฏิบัติจริง) 

ขั้นสรุป

 1. นำเสนอโครงงานเพื่อจัดแสดงนิทรรศการอธิบายด้วยวาจาหรือแสดงในรูปสื่อมัลติมีเดีย  เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มทำให้นักเรียนมีความเข้าใจพื้นฐานหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. นักเรียนและครูร่วมกันประเมินผลการทำงานของทุกกลุ่ม
 3. มอบรางวัลให้กลุ่มที่ทำโครงงานถูกต้องสมบูรณ์  และจัดแสดงไว้ในที่สาธารณะ

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อ

 1. รูปภาพชุมชนด้อยพัฒนาหรือแหล่งเสื่อมโทรม  และชุมชนที่พัฒนาแล้ว
 2. แหล่งเรียนรู้ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาอาชีพชุมชน
 3. ผู้นำชุมชน  บุคคลที่อยู่ชุมชน  และปราชญ์ชาวบ้าน

 

แหล่งการเรียนรู้

 1. อินเตอร์เน็ต
 2. ห้องสมุดโรงเรียน

การวัดผลประเมินผล

 1. ตอบคำถาม / การอภิปราย / ใบความรู้ที่ 1  เรื่อง ขั้นตอนการทำโครงงาน / ใบงานที่ 1เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ แบบทดสอบหลังเรียน
 2. สังเกต  การร่วมกิจกรรมตามแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ / แบบสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน  บุคคลในชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน
 3. ประเมินผลงานจากโครงงาน

 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน
1 สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลการประเมินผลอภิปรายหน้า ชั้นเรียน

2 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนการตรวจใบงานที่ 1

3 การตรวจผลงาน

1 แบบประเมินคุณธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

2 แบบทดสอบหลังเรียน

ใบงานที่ 1 เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 แบบตรวจผลงานจากโครงงาน   สื่อมัลติมีเดีย

26 – 30  คะแนน   ดีมาก

20 – 25  คะแนน   ดี

15 – 19  คะแนน  พอใช้

ต่ำกว่า 1 – 15 คะแนน  ปรับปรุง

3 – 5  คะแนน       ผ่านเกณฑ์

ต่ำกว่า 2   คะแนน  ปรับปรุง

ผ่าน / ไม่ผ่าน

71 – 80 คะแนน  ดีมาก

61 – 70 คะแนน  ดี

50 – 60 คะแนน  พอใช้

ต่ำกว่า 49   คะแนน  ปรับปรุง

 

กิจกรรมเสนอแนะ

 1. นักเรียนศึกษาหาข้อมูลของชุมชนที่พัฒนาบนพื้นฐานหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. นักเรียนสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทำเป็นสมุดภาพ และบันทึกข้อมูล

 

 

ภาคผนวก

 1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาเศรษฐศาสตร์)
 2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่องขั้นตอนการทำโครงงาน
 3. ใบงานที่ 1 เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. แบบสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนบุคคลในชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน
 5. แบบประเมินคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 6. แบบตรวจผลงานโครงงาน
Advertisements

เกี่ยวกับ boom2525
Ki Ki

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: